Header

Title

Tuarascáil Ghníomhaíochta Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, 2021


Summary

Léirítear inár bpríomhthuarascáil an chaoi ar thug Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta aghaidh ar dhá bhagairt mhóra, an ghéarchéim aeráide agus paindéim an choróinvíris, in 2021, fiú agus dúshláin na forbartha ag éirí níos práinní. Chuaigh banc an Aontais Eorpaigh i ngleic leis na bagairtí sin trí smaoineamh go crua agus bogadh go tapa — i dtreonna nua.

Leagtar béim sa Tuarascáil Ghníomhaíochta ar ár bhfreagairt éigeandála ar COVID-19 tríd an gCiste Eorpach Ráthaíochta, nach bhfuil a leithéid eile ann, chomh maith leis an tacaíocht a thugaimid do chomhlachtaí cúraim sláinte atá ag obair ar leigheasanna agus teiripí ar an ngalar. Tugtar léargas inti ar ghnéithe den tacaíocht a thugaimid do chomhlachtaí atá ar thús cadhnaíochta sa ghníomhú ar son na haeráide – amuigh sa spás fiú amháin! Léiriú í ar an rún daingean atá againn saol níos fearr a bhaint amach do gach uile dhuine san Eoraip trínár n-infheistíocht sa chomhtháthú agus do gach saoránach domhanda trínár saothar san fhorbairt.

Bunaithe ar 25 alt faoi obair an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus an Chiste Eorpaigh Infheistíochta i réimsí amhail freagairt ar COVID-19, an gníomhú ar son na haeráide, an comhtháthú agus an fhorbairt, leagtar béim sa Tuarascáil Ghníomhaíochta ar a bhfuil á dhéanamh againn i dtreo saol sláintiúil, glas agus ionchuimsitheach.

Is éard atá sna figiúirí ná na torthaí a bhfuiltear ag súil leo ar oibríochtaí maoinithe nua a síníodh den chéad uair in 2021 bunaithe ar na sonraí atá ar fáil i láthair na huaire. Figiúirí neamhiniúchta, sealadacha atá sna figiúirí uile.