Header

Title

Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2020 г.


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Нашият основен доклад откроява водещия принос на Европейската инвестиционна банка в битката с КОВИД-19, с изменението на климата и с предизвикателствата пред развитието, които бяха възлови през 2020 г. Той разказва за нашите решения по време на криза.

С близо 20 практически примера за 300 от нашите проекти или програми, частта за решенията в доклада обяснява как банката на ЕС е реагирала бързо и решително на изпълнената с кризи година и е положила основите за иновации и растеж в бъдеще. Примерите ви разказват за направеното от банката в сферата на иновациите, инфраструктурата, малките и средните предприятия, климата и околната среда както в Европейския съюз, така и извън неговите граници.

Цифрите означават очаквани резултати по финансирани нови операции, подписани за първи път през 2020 г. въз основа на наличните към момента данни. Всички данни не са одитирани и са предварителни.