Header

Title

EBI wspiera Polskę w walce z COVID-19


Summary

Zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowa wesprze Rząd w działaniach mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Bank Unii Europejskiej udzieli polskiemu rządowi kredytu w wysokości 650 mln EUR na pokrycie kosztów i sfinansowanie inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią.


Content

Text with image (text_with_image)

Adaptive Background Color (set background color to the width of component) (adaptiveBackground)

yes

Text (text)

  • Minister Finansów zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki czemu Polska uzyska wsparcie w formie kredytu do wysokości 650 mln EUR, na finansowanie działań w ramach walki z pandemią.
  • Celem jest wzmocnienie działań antykryzysowych zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.
  • Tym razem EBI oferuje pełne, a nie standardowe 50-procentowe finansowanie kwalifikowalnych projektów.

Zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowa wesprze Rząd w działaniach mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Bank Unii Europejskiej udzieli polskiemu rządowi kredytu w wysokości 650 mln EUR na pokrycie kosztów i sfinansowanie inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią.

Celem jest wzmocnienie systemu działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 oraz zwiększenie gotowości na wypadek pandemii w średniej i dłuższej perspektywie czasowej. Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne.

W przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych. Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei obejmować m.in. zapewnienie infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i uświadamiających), zakup środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzanie badań (w tym badań przesiewowych) czy zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

EBI i Ministerstwo Finansów uzgodniły również, że Bank będzie finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50% kosztów projektu (co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez Bank).

Wsparcie to jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld EUR, przewidzianego dla Polski w latach 2014–2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym. W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię.

„Uzgodnione dziś z Ministerstwem Finansów wsparcie finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny pozwoli Polsce skuteczniej walczyć z pandemią i więcej inwestować w podnoszenie poziomu gotowości, tak w obszarze opieki zdrowotnej, jak i ochrony ludności” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce. „Wspomaganie krajów w zwiększaniu odporności na skutki pandemii wpisuje się w naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju i spójności regionów w Europie. W jedności siła: dopóki koronawirus jest obecny w naszych społeczeństwach, musimy konsolidować pakiety pomocowe, uzupełniając środki krajowe finansowaniem europejskim”.

„Europejski Bank Inwestycyjny wspiera działania Rządu od wielu lat - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Ta pożyczka jest dobrym przykładem wsparcia Banku w obszarze, który jest obecnie priorytetowy dla władz. Umowa ta jest możliwa dzięki pakietowi rozwiązań jakie przygotował i wdrożył Bank, co pozwoliło niezwłocznie i elastycznie wspierać  państwa członkowskie UE w walce z bezprecedensowym kryzysem.