Γενική Γραμματεία

Barbara BALKE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Γενική Γραμματέας

Mikołaj DOWGIELEWICZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Γραφείο του Μόνιμου Αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες

  Kim JØRGENSEN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Γενικός Διευθυντής


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Θεσμικά και Κανονιστικά Θέματα
   Stéphane SAUREL - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Πολιτικές και Χρηματοδοτήσεις
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Προϊσταμένη Τμήματος


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Διοικητικά Όργανα

  Frank SCHUSTER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Διευθυντής


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Μετοχικές Σχέσεις
   Emilie BOIS-WILLAERT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Προϊσταμένη Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Γραμματεία Διοικητικών Οργάνων
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Γλωσσικές Υπηρεσίες
   Thierry FONTENELLE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Πρωτόκολλο, Επισκέψεις και Εκδηλώσεις
   Dieter BACHLMAIR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Προϊστάμενος Τμήματος


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Επικοινωνία

  Matteo MAGGIORE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Διευθυντής


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Μέσα Ενημέρωσης
   Fabian BREUER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Εκδόσεις και Δημοσιεύσεις
   Valentina KALK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Προϊσταμένη Τμήματος


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  Στρατηγική του Ομίλου ΕΤΕπ

  Sean FITZPATRICK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Διευθυντής


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός και Αναλύσεις
   Angelika BUSS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Προϊσταμένη Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Θεσμική Στρατηγική
   Carlota CENALMOR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Προϊσταμένη Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Οργανωτική Στρατηγική
   Oskar NELVIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Θεσμική Αντιπροσώπευση
   Filipe DIAZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Προϊστάμενος Τμήματος


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Οικονομικές Αναλύσεις και Μελέτες

  Debora REVOLTELLA - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Διευθύντρια


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Αναλύσεις Χωρών και Χρηματοοικονομικών Τομέων
   Barbara MARCHITTO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Προϊσταμένη Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Οικονομικές Μελέτες
   Laurent MAURIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Πολιτική και Στρατηγική
   Emily SINNOTT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Προϊσταμένη Τμήματος


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Εταιρική Ευθύνη

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Διευθυντής


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   Κοινωνία των Πολιτών
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Προϊστάμενος Τμήματος


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110702
   Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius-acting

   Προϊστάμενος Τμήματος (εκτελών χρέη)


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  Ινστιτούτο της ΕΤΕπ

  Shiva DUSTDAR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Διευθύντρια


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Συντονισμός Σχεδίων και Διαχείρισης Αλλαγών σε επίπεδο Τράπεζας
  Garth GRISBROOK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Προϊστάμενος Τμήματος


 • Title
 • Γενική Γραμματεία

 • Long Title
 • Γενική Γραμματεία

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Η Γενική Γραμματεία είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την παροχή γραμματειακής υποστήριξης για όλα τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ. Καθορίζει τη στρατηγική του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου), εκπονεί οικονομικές αναλύσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των δυνητικών νέων προϊόντων της ΕΤΕπ στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και συντονίζει και αναπτύσσει τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, διεθνείς και αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι επίσης αρμόδια για την επικοινωνία και τα θέματα εταιρικής ευθύνης.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 15-09-2023